ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
– รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของอำเภอขุนหาญ และเทศบาลตำบลขุนหาญ ผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตามหลักการ 3Rs หรือ 3ช Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) การใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช จะส่งผลถึงขั้นตอนการกำจัดขยะปลายทาง ช่วยให้การกำจัดขยะง่ายขึ้น และลดต้นทุนการกำจัดขยะลงและมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในประเด็นวาระฯ ให้ประชาชนทั้งใน และนอกพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
– เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน โดยพระครูศิลธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดโนนสูงวนาราม เพื่อให้คนในชุมชนได้มีน้ำดื่มสะอาดไว้บริโภคซึ่งมีการทำโรงผลิตน้ำดื่มภายในวัดและติดตั้งแท็งก์บริการไว้ตามจุดต่าง ๆ ของชุมชน ครอบคลุม 19 หมู่บ้าน 3 ตำบล ในเขตอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และต่อยอดการดำเนินงานให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม และมีพัฒนาการที่ดีเด่น (Best Practice) โดยมี ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอขุนหาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆก็ดีที่ศรีสะเกษ” และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตาม
ณ ศาลาประชาคม SME บ้านโนนสูง หมู่ที่ 1 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2