มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 71 และ 30

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 71 และ 30 จำนวน 2 หลัง ดังนี้

  1. บ้านหลังที่ 71 นางวันทอง ศรีอักษร อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 79 บ้านศรีเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
    สภาพเดิม : ไม่มีบ้านพักเป็นของตนเอง โดยอาศัยบ้านของพี่สาวอยู่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่กับหลาน 2 คน
    ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 54,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
  2. บ้านหลังที่ 30 นางบ่าย พรมโสภาอายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 6 บ้านห้วยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
    สภาพเดิม: เป็นบ้านชั้นเดียว พื้นดินทั้งบ้าน ประตูเป็นสังกะสีรอบตัวบ้านใช้เป็นไม้ตีแปะไว้ ทรุดโทรม ไม่สามารถกันลมและฝนได้ อาศัยอยู่ 2 คน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
    ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 8,620 บาท รวมทั้งสิ้น 58,620 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย ทวีสุขศิริ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ อำเภอเบญจลักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการ สวท.จังหวัด นายอำเภอเบญจลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพรชัย คติกำจร ผู้จัดการส่วนโรงงาน บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเบญจลักษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการ ธกส. สาขาเบญจลักษ์ ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ บ้านศรีเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12 , บ้านห้วยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2