ประชุม “คณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
สำนักงาน ก.พ.ร.แจ้งว่าด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น(อ.ก.พ.ร.ฯ)มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับปรับปรุง) และจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อเสนอนโยบายสำคัญ (Agenda) ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ : คนศรีสะเกษ สุขภาพดี
  2. การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ : ผ้าทอมือ ธานีผ้าสีแส่ว
  3. การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่การเพิ่มมูลค่า
  4. การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ : การบริหารจัดการน้ำ
    โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2