โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลโดยสามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจร สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
2. เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
– กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ คลินิกให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ประมง
– กิจกรรมการมอบเครื่องอุปกรณ์การเกษตร พันธุ์ปลา พันธุ์ไม้ และพืชเศรษฐกิจ แก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการ
– กิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน ผลิตภัณฑ์ OTOP พื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมในกิจกรรม ณ โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2