พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 50 คน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษ โดยการลดจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ตัดวงจรการค้ายาเสพติด สร้างพื้นที่ชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งแก้ไขฟื้นฟูด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดหางานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด วิทยากร ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2