ประชุมปรึกษาหารือติดตามการบริหารจัดการข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 37/2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือติดตามการบริหารจัดการข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 37/2564 โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย

1. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
2. การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19
3. การติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดตลาดนัดโค กระบือ
4. แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ B1.1.529
5. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และหารือมาตรการเปิดพรหมแดนไทย-กัมพูชา
6. การขออนุญาตเปิดเรียน(On Site) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด
7. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
8. ขอความร่วมมือกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)
9. การศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Phuket Sandbox
10. การขออนุญาตจัดกิจกรรมภาคราชการ ภาคเอกชน

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน สพป.ศก. เขต 1 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2