ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
1. มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
3. ติดตามผลการดำเนินการจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564
4. ผลการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ.2564
5. การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6. การกำหนดลงพื้นที่ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคม SME บ้านโนนสูง หมู่ที่ 1 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พลังงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รองนายกเทศมนตรีเมือง รองประธานหอการค้าจังหวัด ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2