ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3/2564 ในการประชุม เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความจำเป็นของพื้นที่ ในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในการสูบน้ำเพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ของพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2