ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือข้อราชการร่วมกับ นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือข้อราชการร่วมกับ นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และคณะ เพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการบูรณาการ การจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัดศรีสะเกษ (2566-2570) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่
2. เพื่อให้จังหวัดหรือพื้นที่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงตามบริบทของพื้นที่
4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2