ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัทไทยวา จำกัด(มหาชน) ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานวาระจังหวัด (10 Agenda Sisaket) ประเด็น เกษตรบูรณาการ ในการพัฒนาสินค้าข้าวแบบครบวงจร โดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม) มีนายไพฑูรณ์ ฝางคำ เป็นประธานกลุ่มฯ มีสมาชิก 63 ราย พื้นที่ 694 ไร่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม การพัฒนาคุณภาพข้าว การแปรรูปเมล็ดพันธ์ุ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ การแปรสภาพคันนาเป็นพื้นที่ปลูกพืชสร้างมูลค่า(คันนาทองคำ) การทำปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่อินทรีย์ รวมทั้งการทำการตลาดแบบพรีเมียม การแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น น้ำอ้อยผสมกาแฟ น้ำนมถั่วเหลือง ขนมครกทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี เป็นต้น ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ สวทช. ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร และการทำการตลาด โดยมี เกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนนายอำเภอห้วยทับทัน คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อสม. กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2