พิธีเปิดสูบน้ำ ระยะไกล เพื่อนำน้ำจากลำน้ำหรือแหล่งน้ำที่ทำปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดสูบน้ำ ระยะไกล เพื่อนำน้ำจากลำน้ำหรือแหล่งน้ำที่ทำปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก เพื่อนำไปเก็บไว้ในหนองน้ำ สระหรือแหล่งน้ำอื่น ที่ยังมีปริมาณน้ำน้อย อาจเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ หรือปริมาณฝนน้อย แต่แหล่งน้ำนั้นเป็นแหล่งกักเก็บที่ประชาชน ชุมชนมีความจำเป็นใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของชุมชน รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่อาจมีน้ำไม่เพียงพอในอนาคต จึงสนับสนุนให้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถสูบน้ำระยะไกล 10 กิโลเมตรมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยมีแผนงาน/โครงการกักเก็บน้ำสำหรับฤดูแล้ง ปี 2564/2565 จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 1 จุด คือ บ้านโนนอีปัง ตำบลหนองแก้ว และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2 จุดประกอบด้วย
จุดที่ 1 หนองโคกเพ็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จุดที่ 2 หนองเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ประชาชนได้รับประโยชน์ 371 ครัวเรือน

โดยมี นางสาวภัคจิรา พรหมดี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้กำกับ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณลำน้ำห้วยทับทัน บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2