ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี…แส่ว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานในสังกัดอำเภออุทุมพรพิสัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี…แส่ว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานในสังกัดอำเภออุทุมพรพิสัย มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
– รับฟังบรรยายความเป็นมาและผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ โดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีแก้ว ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ทางกลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านหัวช้างฯ ได้รับกลุ่มรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)
– รับชมกิจกรรมเดินแบบ นำเสนอผ้าลายโบราณ ผ้าทอเบญจศรี ของกลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านหัวช้างฯ
– พบปะชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานสร้างมูลค่าทางการตลาด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง , ต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น , ประชาสัมพันธ์กลุ่มผ้าทอมือในจังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด , รณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทยและผ้าไทยลายขอพระราชทาน
– เยี่ยมชมการดำเนินงาน ขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านหัวช้างฯ
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 6 จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2