ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
ในการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ประกอบด้วย – มอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน จำนวน 90 หน่วยงาน – มอบโล่รางวัลบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ประจักษ์ยอมรับในสังคม “บุคคลต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย คือ นายชวน ธีรวุฒิอุดม อดีตผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ และ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จากนั้นร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Page ของสำนักงาน ป.ป.ช. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2