การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 มีวาระพิจารณา ดังนี้

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ส่งโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ งบประมาณประจำปี 2564 จำนวนเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท
  2. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่งโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติดตั้งสำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,071,300 บาท
    โดยมีสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2