เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล(จังหวัดศรีสะเกษ)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล(จังหวัดศรีสะเกษ)
โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินกิจกรรมโครงการฯ อันมีเป้าหมายเพื่อซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กที่กรมชลประทานถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ซึ่งได้ดำเนินการประชุมหารือ รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลในพื้นที่อำเภอมาวิเคราะห์ และบูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ
กำหนดให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย 14 อำเภอ ร่วมกันสำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ต้องมีการซ่อมแซม/เสริมศักยภาพ พร้อมจัดทำโครงการและบันทึกข้อมูลลงในระบบ Thai Water Plan เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 อำเภอ ที่เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ มีการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนพวัชร สิงห์ศักดา ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บทสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคพัฒนาแหล่งน้ำฯ รองผู้จัดการโครงการฯ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดและการอบรม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2