คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกักเก็บน้ำ ของเขื่อนราษีไศล (ปิด-เปิด ประตูระบายน้ำ) โครงการเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกักเก็บน้ำ ของเขื่อนราษีไศล (ปิด-เปิด ประตูระบายน้ำ) โครงการเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบให้เก็บกักนำ้ที่ระดับ 119 ม.รทก. เริ่มวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เพื่อเก็บกักไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรตลอดทั้งปี พร้อมทั้งให้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการเก็บกักนำ้ฝน ให้สอดคล้องกับปริมาณนำ้ฝนที่ตกจริง ในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทน ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานสุรินทร์ ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มนำ้มูลตอนล่าง สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 5 ประมงจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2