ประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระผ้าทอมือ ศรีสะเกษ (ธานีผ้าศรี…แส่ว)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระผ้าทอมือ ศรีสะเกษ (ธานีผ้าศรี…แส่ว) มีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินการการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระผ้าทอมือศรีสะเกษ โดยมียอดจำหน่ายสินค้า OTOP ประเภทผ้าของจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,190 ล้านบาท
2. นำเสนอการลงพื้นที่ ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มทอผ้าบ้านกระมัลพัฒนา ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
3. นำเสนอผลการดำเนินการการขับเคลื่อนผ้าทอมือศรีสะเกษ โดยส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง
4. ร่วมกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายการขับเคลื่อนผ้าทอมือศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนในปีที่ผ่านมา โดยนำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผ้าทอมือศรีสะเกษให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เพื่อให้เกิดทางเลือกและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในทุกระดับ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาผ้าทอมือจังหวัดศรีสะเกษต่อไป โดยมี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงาน ในจังหวัด ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม และภาคอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2