ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น/ท้องที่ และภาคประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เร่งขยายเส้นทางเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชน สำหรับโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 221 สายทาง ศรีสะเกษ – อ.พยุห์ ระหว่าง กม.11+300 – กม.17+300 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ – ภูเงิน ระหว่าง กม.8+400 – กม.9+512 และ กม.10+284 – กม.11+344 ระยะทางประมาณ 2.127 กิโลเมตร และเพื่อเป็นการปรับบทบาทการทำงานหน่วยงานของกรมทางหลวง ในส่วนภูมิภาค ให้สามารถทำงานในเชิงรุกได้มากขึ้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน ในฐานะผู้ใช้ทางหลวง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือจากระบบทางหลวง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
โดยมี ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผอ.โรงเรียนมัธยมโพนค้อ เจ้าหน้าที่วิศวะกรโยธา กรมทางหลวง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2