รายการ “ผู้ว่ามาแล้ว”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่ามาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ มีผู้ร่วมรายการ คือ นายเกียรติคุณ พรหมเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้

 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ
 2. พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดย
  พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
  เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42
 3. โครงการเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
  เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
 4. การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
 5. การตรวจติดตามการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 6. กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 7. งาน”วันแพทย์” ประจำปี พ.ศ. 2564
 8. การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจ
  สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน
  ธันวาคม 2564) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)
 9. การกำหนดออกพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
 10. การรณรงค์งดเผาตอซังข้าวแล้วไถกลบตอซัง และปลูกพืชบำรุงดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน
  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2