ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก “บุคคลต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ” ประจำปี 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก “บุคคลต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ” ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ จำนวน 10 ราย และประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดสื่อวีดิทัศน์ในหัวข้อ “คนศรีสะเกษยุคใหม่ ไม่โกง โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” ซึ่งมีทีมส่งประกวด 2 ทีม
จังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดให้มีการคัดเลือก “บุคคลต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ” ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรภาครัฐ และเอกชน ที่ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน อันเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดี
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2