ประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และได้จัดการประชุมระดมความเห็นต่อกรอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ร่วมกับภาคีการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ไปเมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 แล้วนั้น สำนักงานฯ จึงได้จัดประชุมเพื่อให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหลักของแผนฯ ในรายละเอียด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
โดยมี นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไชน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2