ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด(กรอ.) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด(กรอ.) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีวาระสำคัญดังนี้

  1. รายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเดือนตุลาคม 2564 2.ปฏิทินกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565
  2. สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสาน ล่าง 1 และอีสานล่าง 2 โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด
  3. การติดตามโครงการที่นำเสนอนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลั่ยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  4. การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
  5. การอนุรักษ์สะพานดำ (สะพานรถไฟ Through Truss กิโลเมตรที่ 513/3-5 ไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ)
  6. โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (ลานออดหลอด)
  7. เพื่อพิจารณาโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านกิจกรรม ปรับปรุงศูนย์อารยธรรม 3 แผ่นดินพร้อมระบบ
  8. การขอจัดให้มีสถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ 2
    โดยมี คลังจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ประธาน YEC หอการค้า จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2