ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ สถานที่เลือกตั้งหนองงูเหลือมกลาง หมู่ที่ 11

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ สถานที่เลือกตั้งหนองงูเหลือมกลาง หมู่ที่ 11
ในการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายอำเภอเบญจลักษ์พร้อมดัวยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งดังกล่าว
ณ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2