ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 โดยรับทราบการดำเนินงานและร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาในประเด็น ดังนี้

1.การเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564(รุ่นที่ 3) สำหรับ 9 นวัตกรรม
2.การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดศรีสะเกษ
3.การทำงานอนุกรรมการด้านบริหารวิชาการและการพัฒนานวัตกรรมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564
4.แผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปฏิทินดำเนินงาน(Road Map)
5.การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
6.การหารือเกี่ยวกับประกาศและระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจการนำเสนอโปรเจกของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และบูธนิทรรศการของโรงเรียน

โดยมี นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 นายอำเภอราษีไศล ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม
และมี นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล นางรัตนา กิติกร เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ นายพงศ์ทัศ วนิชานันท์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ กรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด และผู้แทนจาก สพป.ศก.เขต 4 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2