ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

ในการประชุมมีประเด็นการพิจารณาสรุป ดังนี้
1.การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564 /2565

  1. การเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อฟื้นฟูและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่และโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565
  2. การพิจารณาขอความเห็นต่อการแต่งตั้งปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัดเป็นคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพิ่มเติม
  3. การพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ
  4. การพิจารณาแผนงานโครงการที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด โดยมีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2