ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ และนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS) โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. การบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP และฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง TPMAP Fragile
  2. การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ จังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) และการประกาศ “วาระจังหวัดขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของจังหวัดศรีสะเกษ
    โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รก.พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจ่าจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้างานศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2