ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

  1. การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน และบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
    1.1 เห็นชอบให้ประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิ์อื่นๆ นอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ในเขตพื้นที่ 22 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ โดยขอเปลี่ยนจากรอบบัญชี พ.ศ. 2564-2567 เป็นรอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569
    1.2 เห็นชอบให้กำหนดและประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามแบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐกำหนดไว้ จำนวน 69 แบบ โดยขอเปลี่ยนจากรอบบัญชี พ.ศ. 2564-2567 เป็นรอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 และให้ใช้บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างตามที่คณะกรรมการกำหนด กรณีกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่คณะกรรมการยังไม่ได้กำหนดแบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างไว้
    1.3 เห็นชอบให้จัดทำประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้บัญชีฯ ดังกล่าว ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566
  2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 310 เลขที่ดิน 418 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายนางเพชรินทร์ นนทภา
    โดยมี รก.ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ชั้น 2
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2