ประชุมโครงการเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมโครงการเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีศาสนสถานยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน จำนวน 8 แห่ง วงเงินรวมกว่า 284,000 บาท กรมการศาสนา โดยกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการทำนุบำรุงส่งเสริมและอุปถัมภ์การบูรณะซ่อมแชมศาสนสถานของศาสนาที่ทางราชการรับรอง ประกอบด้วย ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาต่างๆ เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นการร่วมสมทบกับศาสนิกชนของแต่ละศาสนา เพื่อซ่อมแซมบูรณะศาสนสถานในส่วนที่เสียหายชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนกิจให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการประกอบศาสนกิจของศาสนิกชน โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสมาพันธ์คริสเตียนจังหวัดศรีสะเกษ อิหม่ามประจำมัสยิดวะฮ์ดานียะฮ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2