มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 67 , 68 , 69 และ 66 ดังนี้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 67 , 68 , 69 และ 66 ดังนี้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 67 , 68 , 69 และ 66 ดังนี้

 1. หลังที่ 67 นางสาวเสงือม ในทอง อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 148 บ้านลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
  สภาพปัญหา : เป็นบ้านยกพื้นคล้ายกระท่อมต่ำ มุงหลังคาสังกะสีสภาพเก่าจากการโดนไฟไหม้ทำให้หลังคารั่วเวลาฝนตก ผนังบ้านเป็นไม้เก่ากับผ้าใบใช้ไว้บังแดดบังฝน ในห้วงฝนตกหนักจะไม่สามารถอยู่บ้านได้ ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติชั่วคราว ทรงบ้านไม่มีความคงทนแข็งแรง และมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับสมาชิกครอบครัว 4 คน
 2. หลังที่ 68 นายพรสันต์ ยอดโพธิ์ อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 153 บ้านคลองสาน หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์
  สภาพปัญหา : บ้านยกสูงคล้ายกระท่อมต่ำ หลังคามุงด้วยสังกะสีเก่าผุพัง เวลามีฝนตกทำให้หลังคารั่ว ผนังบ้านเป็นไม้ที่เก่าและผุพัง ตัวบ้านไม่มีความแข็งแรง ครอบครัวมีเด็ก 3 คนอาศัยอยู่อย่างยากลำบาก
 3. หลังที่ 69 นางแสงเดือน วิเศษชาติ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 253 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์
  สภาพปัญหา : บ้านที่พักอาศัยมุงด้วยสังกะสีทั้งหลัง พื้นบ้านเป็นพื้นปูน ไม่มั่นคงแข็งแรง เวลามีฝนตกเกิดเสียงดัง และฝนสาดเข้าบ้าน
 4. หลังที่ 66 นางสาวสมี ใจศรี อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 70 บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 8 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์
  สภาพปัญหา : บ้านไม้ยกสูง 1 เมตร หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝาบ้านไม้และพื้นบ้านไม้ ในตัวบ้านมีเพียงห้องนอน ฝนตกสาดเข้าภายในบ้านไม่มีที่อาศัยนอนได้ ลักษณะตัวบ้านไม้เก่าและไม่มั่นคงแข็งแรงประกอบกับอาศัยอยู่กับบุตรสาวเพียงลำพังอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยบ้านทั้ง 4 หลังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนหลังละ 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิหลวงปู่สรวง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายธงชัย ทวีสุขศิริ อำเภอภูสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป ทั้งนี้ ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวสนับสนุนโดยมูลนิธิหลวงปู่สรวง ให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) และประชาชนที่มาร่วมพิธี และเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุรายนางเด็ด เสกยงยาง ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับบุตรเป็นผู้พิการทางร่างกาย ได้มอบหมายให้หน่วยงาน พมจ.ร่วมกับอำเภอให้ความช่วยเหลือต่อไป การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ ตำบลโคกตาล ตำบลห้วยตึ๊กชู และตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2