ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564
ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม จำนวน 11 ราย แบ่งเป็นกรณี ดังนี้
1.กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน 6 ราย
2.กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 5 ราย

ในการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. 2559 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอปล่อย ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. 2559 โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด คลังจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สภาทนายความจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมยุติธรรมธำรงสุข สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2