ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564 และถ่ายทอดการประชุมไปยัง ศป.ปส.อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) โดยมีประเด็นดังนี้

1.สรุปสถานการณ์แนวโน้มยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และจังหวัดศรีสะเกษ
2.การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “การแก้ไขปัญหายาเสพติด : To Be Number One ประจำปี 2564”
3.ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการ และแผนงาน
3.1 การดำเนินงานของคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอำเภอ และ BLO
3.2 มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
3.3 มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
3.4 มาตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป
3.5 มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด
4.การปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จ.ว.ศก. ผู้แทนอัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 นายอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2