ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ นำโดย นางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงแรงงาน และคณะ ในการประกวดรอบลงพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
โดยได้ร่วมนำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยนายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และร่วมรับฟังข้อแนะนำจากคณะกรรมการฯ

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเงิน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ จำนวน 7 ชมรม
มีการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยกำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับภายใต้ยุทธการ “238 พิทักษ์นครลำดวน” เน้นการป้องกัน บำบัดรักษา และปราบปราม
มีการสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ทั้งหน่วยงานราชการ สถานศึกษา เอกชน สถานประกอบการและชุมชน รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ(ไทย-กัมพูชา)ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รองปลัด อบจ. ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด หัวหน้าศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ประธาน YEC ศรีสะเกษ และ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 เข้าร่วม

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2