ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งได้ปรึกษา หารือ กับผู้แทนวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรและช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ ด้านเกษตรบูรณาการอีกด้วย โดยมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รก.พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.สนง.ออมสิน เขตศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรรมย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2