ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ นายไมตรี อินทุสุต ประธาน อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนง.จว.ศก. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนง.จว.ศก. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2