เปิดเวที “การขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล” ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดเวที “การขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล” ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting)
จังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1ใน 8 จังหวัดนำร่องของประเทศ ในการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยจังหวัดได้กำหนดเป็น 10 วาระสำคัญของจังหวัด มีการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดแต่ละระดับ
มีโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 118 โรงเรียน และสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 78 โรงเรียน โดยได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินตามแนวทางกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว โดยในวันนี้เป็นการนำเสนอรับฟังการนำเสนอของโรงเรียนนำร่อง ซึ่งเป็นตัวแทน 3โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม(สพป.ศก.เขต 3) โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ(สพป.ศก.เขต 3) และโรงเรียนบ้านกระถุน(สพป.ศก.เขต 1)

มีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆอาทิเช่น
– แนวคิดและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ สู่การจัดการเรียนรู้ และการประเมินของ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมเชิงระบบ โดย ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
– ความร่วมมือ และแผนงานการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการ และผลการทดลองใช้ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนำร่อง ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
– รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ถ่ายทอดผ่านไลฟ์สด และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Page “Sandbox Sisaket” : https://fb.watch/9qR6vApT0Y/

โดยมี รศ.ดร.ทิศนา แขมมณีประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคล คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบ(กสศ.) ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก.) ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา(สบน.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนนำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ภาคีเครือข่ายจากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจากจังหวัดต่างๆ (เชียงใหม่ ระยอง สตูล ปัตตานี พิษณุโลก นครพนม ) และนางรัตนา กิติกร ผู้จัดการโครงการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ดำเนินการเวทีขับเคลื่อนฯผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2