พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในการอำนวยความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในการอำนวยความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการดังกล่าวมีการอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวม 400 คน ในวันนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 1 ประกอบ ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จากอำเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ ไพรบึง ห้วยทับทัน วังหิน พยุห์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) เป็นองค์กรขับเคลื่อนในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

  1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกสามัคคีในหมู่คณะ ประสบการณ์ กิจกรรม และพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบล
  2. ให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและอำนวยความเป็นธรรมได้
  3. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และขับเคลื่อนศูนย์ดำธรรมหมู่บ้านได้

ในการนี้ประธานในพิธีฯได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการอำนวยความเป็นธรรมด้วย โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายอำเภอขุนหาญ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอไพรบึง ผู้แทนนายอำเภอพยุห์ ผู้แทนนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รักษาราชการแทนจ่าจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ในการอบรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2