ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) “เกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” ภายใต้หัวข้องาน “Social Enterprise Thailand Forum 2021”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) “เกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” ภายใต้หัวข้องาน “Social Enterprise Thailand Forum 2021” จัดโดย บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม – SE Thailand และ สวทช. ภายใต้ธีม “Where Profit Meets Purpose สังคมยั่งยืน ธุรกิจยืนยาว” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยผู้นำจากองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเกษตร และธุรกิจเพื่อสังคม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการประกอบการทางสังคม (Social enterpreneurship)
3. การศึกษาการปรับกลยุทธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสังคมขององค์กรธุรกิจ
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานแปลงใหญ่ ข้าวหอมมะลิหอมแดง ทุเรียน การทำการตลาด การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ การบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคการเกษตร
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ การผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้าในการกระจายรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ / คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นาง สมฤดี ฤทธิ์ไธสง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการเกษตร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) นางสาว รตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาองค์กร และการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมมนา ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2