ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564

การประชุมได้มีการรายงานและพิจารณามีความเห็นในประเด็น สรุป ดังนี้

  1. การทบทวนคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนวาระงานยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
  2. สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแนวทาง ดังนี้
  • แนวทางที่ 1 คุณภาพชีวิตดี(ด้านการป้องกัน)
  • แนวทางที่ 2 ไม่มีปัญหายาเสพติด(ด้านการปรามปราม)
  • แนวทางที่ 3 คืนคนดีสู่สังคม (ด้านบำบัด)

3.ทบทวนวิธีการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด/กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

โดยมีรอง ผอ กอ.รมน.จว.ศก.(ท) ศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าผู้ประสานงาน ศอ.ปส.จ.ศก. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนเรือนจำ คณะทำงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2