มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 61 , 60 และ 89 จำนวน 3 หลัง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 61 , 60 และ 89 จำนวน 3 หลัง ดังนี้

1. บ้านหลังที่ 61 นางสาวลำดวน คำโท อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 127 บ้านกันจด หมู่ที่ 7 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
สภาพเดิม : เป็นบ้านยกสูงแบบมีห้องเดียว ไม่มีห้องครัว เวลาประกอบอาหารทำที่เดียวกันกับที่นอน สภาพบ้านคับแคบทรุดโทรม ไม่มั่นคงถาวร และอันตรายต่อผู้พิการ ไม่มีรายได้และอาชีพ ได้รับเพียงเบี้ยผู้พิการ อาศัยอยู่ 2 คน
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 27,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

2. บ้านหลังที่ 60 นางสาวชนันประภา โทชัย อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 160 บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
สภาพเดิม: เป็นบ้านชั้นเดียว พื้นดินทั้งบ้าน ประตูเป็นสังกะสีรอบตัวบ้านใช้เป็นไม้ตีแปะไว้ ทรุดโทรม ไม่สามารถกันลมและฝนได้ อาศัยอยู่ 3 คน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากนายอำเภอขุนหาญ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ธารน้ำใจชาวบ้านโนนแฝก พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 35,300 บาท รวมทั้งสิ้น 85,300 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

3. บ้านหลังที่ 89 นางสุพิศ ดวงศรี อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 133 บ้านสำโรงใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 21 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
สภาพเดิม: เป็นบ้านชั้นเดียว เป็นเพิง พื้นเป็นดินเวลาฝนตกทำให้ลื่นไม่เหมาะกับผู้สูงอายุและเด็ก สภาพบ้านไม่มั่นคงถาวร อาศัยอยู่ 7 คน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย ทวีสุขศิริ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด นายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ กิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุนหาญ ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ บ้านกันจด หมู่ที่ 7 ตำบลกระหวัน , บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลพราน และ บ้านสำโรงใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 21 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2