พิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแก่ผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟูทักษะตามโปรแกรมการฟื้นฟูศักยภาพ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทำกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด
4. เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพการประดิษฐ์กระทงเชิงอนุรักษ์โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ง่ายต่อการย่อยสลายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ผู้อำนวยการคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2