พิธีเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 (พื้นที่ชุมชนอุทุมพรพิสัยและชุมชนต่อเนื่องอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 (พื้นที่ชุมชนอุทุมพรพิสัยและชุมชนต่อเนื่องอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลที่ตรงกัน
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำ
3. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนให้สอดคล้องกับแผนหลักในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำ

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย วิทยากรโดยกรมโยโยธาธิการและผังเมือง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2