ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก.) ครั้งที่ 6/2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก.) ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งได้ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล( VCS) ร่วมกับอำเภอที่เกี่ยวข้องด้วย

ในการประชุมได้พิจารณามีความเห็นในประเด็นสรุปดังนี้

  1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
    • ด้านพืช
    • ด้านประมง
  2. พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโรคระบาดพืช (โรคไหม้คอรวงข้าว) ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนประมงจังหวัด และอำเภอที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2