ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “คนศรีสะเกษ…สุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “คนศรีสะเกษ…สุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลปรางค์กู่ และหน่วยงานในสังกัดอำเภอปรางค์กู่

มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
– รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลปรางค์กู่ ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี ในการจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล , การดำเนินงานตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ OV , การคัดกรอง CCA ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี , ร้านส้มตำจำหน่ายส้มตำปลาร้าสุก และงานบุญปลาร้าสุก ร้อยละ 80 สถานประกอบการผลิตปลาร้า – ปลาส้ม ผ่านมาตรฐาน GMP และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในประเด็นวาระฯ ให้ประชาชนทั้งใน และนอกพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง – เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปปลาบ้านดงตาดทอง ม.10 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยนางสุชาดา ไกรวิเศษ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ มีสมาชิกจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นต้นแบบของกลุ่มวิสาหกิจในการแปรรูปอาหารปลาร้าสุก – ปลาส้ม ที่มีความสะอาด มีมาตรฐาน และมีคุณภาพที่โดดเด่นที่ผ่านการรับรองระบบ GMP

ทั้งนี้ มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลปรางค์กู่ ในการส่งเสริมและต่อยอดการดำเนินงานเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม และมีพัฒนาการที่ดีเด่น (Best Practice) โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนนายอำเภอปรางค์กู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “คนศรีสะเกษ…สุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปปลา บ้านดงตาดทอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปรางค์กู่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปปลา บ้านดงตาดทอง ม.10 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2