ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 – 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นถิ่นรวมทั้งการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเพียนาม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ได้มอบใบประกาศ แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม การใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งประเภททีม ประจำวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

  1. เด็กชายโชคชัย มกรนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสวยงาม
  2. นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผู้ได้รับการคัดเลือกใช้วัสดุทำจากธรรมชาติสวยงาม
  3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสวยงาม

ลานดนตรีไทยเยาวชนแสดงโดยวงดนตรีไทยสิริชุมพล จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ประเภทต่างๆมียอดจำหน่ายในงาน 229,050 บาท นอกจากจะเป็นการร่วมทำบุญแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการดนตรี และการสงเคราะห์เพราะสิ่งของพระสงฆ์จะแบ่งมอบให้จังหวัดนำไปสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางตามหมู่บ้านทั้งจังหวัดด้วย ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด มี นายชาตรี ไชยะเดชะ รองประธานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Mr.Bao Feng ผู้ส่งออกข้าวสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และชมผลผลิตข้าว การแปรรูปการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ ซึ่งข้าวของโรงสีจังหวัดศรีสะเกษในแบรนด์สนามหลวงได้มีตลาดในประเทศจีนและชมผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทำคลิปโฆษณาข้าวหอมมะลิเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในประเทศจีนด้วย โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการศาลสูง ว่าที่ร้อยตรีธีรรักษ์ วนศิริกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ.วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง ผู้บริหารองค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2