ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 35/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 35/2564 ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
2. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38)
3. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา เมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. เตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ
5. การดําเนินการในผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านพรมแดนธรรมชาติ
6. การจําหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในแนวทางเวชปฎิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุงวันที่ – พฤศจิกายน 2564
7. การขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite เพิ่มเติม
8. ขออนุมัติจัดกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2