ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรงระ หมู่ที่ 8 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง/ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรงระ หมู่ที่ 8 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจติดตามงาน ให้กำลังใจ และแสดงความชื่นชมยินดี กรณีได้รับรางวัลรองชนะเลิศภาคอีสานตอนล่าง ในการประกวดโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน นางสมถวิล ทวีชาติ (สวนซูนแซมซาย ห่มดินชุ่มดาว) รับฟังการนำเสนอตามแนวทางพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน เช่น การพัฒนาผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้ามัดย้อมสีจากก้านตาล กระเป๋าปักแส่ว ผลิตภัณฑ์ดอกอัญชันตากแห้ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด การพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เยี่ยมชมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างเครือข่าย และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการประมง จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการอบรมหลักสูตร โคก หนอง นา จำนวน 14 รุ่น 4คืน 5 วัน เป็นหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมดำเนินการในพื้นที่ โดยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน คณะประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมตรวจเยี่ยม โดยมี พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) รักษาราชการแทนนายอำเภอปรางค์กู่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ เกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วม ณ บ้านรงระ หมู่ที่ 8 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2