พิธีเปิดงาน “โฮมแซมซาย แอบุญ จาปอม กินข้าวเม่า อำเภอเมืองจันทร์ ประจำปี 2564”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โฮมแซมซาย แอบุญ จาปอม กินข้าวเม่า อำเภอเมืองจันทร์ ประจำปี 2564” ประเพณี “โฮมแซมซาย แอบุญ จาปอม กินข้าวเม่า” มีจุดเริ่มต้นจากหลวงปู่จันทร์ เขมิโย อดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์ ป่าจันทวารี ได้ริเริ่มนำพาชาวบ้านทำข้าวเม่าไว้สำหรับทาน โดยเริ่มเมื่อปีพ.ศ.2542 และมีความเชื่อว่าหากได้ถวายพระสงฆ์และบูชาเซ่นไหว์พระแม่ธรณี จะทำให้เป็นสิริมงคลแก่ชาวนาและมักจะทำในเดือน 12 ทางจันทรคติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยโบราณของหมู่บ้านที่ถือปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ในกิจกรรมมีการแข่งขันการทำข้าวเม่าของแต่ละตำบลและการแสดงประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเมืองจันทร์แสดงถึงความสามัคคีของชุมชน และภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผลิตผ้าแซวผ้าพื้นเมือง ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้ส่งเสริมชุมชน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีนายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอเมืองจันทร์ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมดังกล่าว
ณ ศาลาประชาคมหนองหว้า-หนองสะแตง หมู่ที่ 15 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2