ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น เกษตรบูรณาการ ในการพัฒนาสินค้าพริกแบบครบวงจร โดยกลุ่มแปลงใหญ่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น เกษตรบูรณาการ ในการพัฒนาสินค้าพริกแบบครบวงจร โดยกลุ่มแปลงใหญ่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ

มีกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้
– รับฟังบรรยายสรุปการทำงานของกลุ่มแปลงใหญ่พริกบ้านหนองหว้า ตำบลหนองแก้ว การตลาดนำการผลิต การแปรรูปพริก การพัฒนาพริกครบวงจร การดำเนินตามมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย(GAP) การเชื่อมโยงเครือข่ายปลูกพริกปลอดภัย
– เยี่ยมชมแปลงปลูกพริกพันธุ์จินดาลูกผสม เนื้อที่ 2 ไร่ เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน ทั้งทำนา ปลูกผัก เลี้ยงปลา การเพาะพันธุ์กล้าไม้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มและเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง

โดยมี เกษตรจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รองประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด นายนัฏฐนิช ศรีคำภา ประธานเกษตรแปลงใหญ่พริกบ้านหนองหว้า ตำบลหนองแก้ว ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารโรงงาน บริษัทเจียไต๋ จำกัด และ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก เข้าร่วม ณ บ้านหนองหว้า ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2