ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น เกษตรบูรณาการ ในการพัฒนาสินค้าข้าวแบบครบวงจร โดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น เกษตรบูรณาการ ในการพัฒนาสินค้าข้าวแบบครบวงจร โดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
มีกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้
– รับฟังการบรรยายสรุปการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม การพัฒนาคุณภาพข้าว การแปรรูปเมล็ดพันธ์ุ การลดต้นทุนการผลิต ระบบชลประทาน
– เยี่ยมชมเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ การทำปศุสัตว์ การผลิตพืชเป็นอาหารสัตว์ การเลี้ยงปลา การปลูกพืชผักทำปุ๋ย การเตรียมปลูกพืชหลังนา การใช้โดรนพ่นปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพในแปลงนาข้าวที่เกี่ยวแล้ว และการไถ่กลบตอซังข้าวเพื่อเตรียมปลูกพืชหลังนาทั้งนี้ มอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดส่งเสริมการเป็นพื้นที่ต้นแบบข้าวครบวงจร เพื่อยกระดับข้าวในจังหวัดศรีสะเกษให้มีมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา/ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัด นายอำเภอห้วยทับทัน ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ทสจ. ผู้แทน ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัด นายไพฑูรย์ ฝางคำ ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ ตำบลผักไหม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ บ้านสิงไคร ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2