ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสร้างบ้านผู้ยากไร้ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสร้างบ้านผู้ยากไร้ ครั้งที่ 6/2564
การประชุมดังกล่าวได้รายงานผลการดำเนินการและพิจารณามีความเห็นในประเด็นสรุป ดังนี้

  1. สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน ” 4 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการสร้าง/ซ่อมบ้านฯ 78 หลัง เป็นจำนวนเงิน 3,543,837.14 บาท
  2. ในการประชุมครั้งนี้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” จำนวน 22 ราย แบ่งประเภท
    2.1 สร้างบ้าน จำนวน 18 ราย
    2.2 ซ่อมแซมบ้าน จำนวน 4 ราย

โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เสมียนตราจังหวัด ผู้แทนผอ.กลุ่งงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนจ่าจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2